OFI "Bizim Aile”

Bizim Aile” kendisini Türkiyeli göçmenler tarafından Münih‘te uzun yıllardan beri sürdürülen ”özgür düşünce, uygar yaşam ve eşitlik” ereğinin takipçisi bir geleneğin devamı olarak görmektedir.

"“Bizim Aile”"

 • Münih ve çevresinde gençler, yetişkinler ve çocuklar için sosyal, kültürel ve politik etkinlikler, eğitime ve boş zamanları değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak isteyen kişi ve ailelerle birlikte çalışmak istemektedir.
 • Genel olarak Türkiye toplumuna ve özel olarak farklı bölgesel, sosyal, etnik kökenlerden gelen, farklı dini yönelimlere sahip Türkiye kökenli azınlığımıza kendini dahil veya yakın hisseden kişi ve aileleri çalışmalarına kazanmayı arzu etmektedir.

"“Bizim Aile”"

 • İnsanın birey olarak evrensel temel hak ve özgürlüklerine,
  • insan onurunun dokunulmazlığına,
  • kadın erkek eşitliğine,
  • çocuk haklarına özellikle sahip çıkmayı ve saygı göstermeyi amaçlar.
  • Demokratik, seküler, sosyal devlet ve hukuk devleti anlayış ve kurallarını samimiyetle benimser.

"“Bizim Aile”"

 • Bireylerin ve toplumsal grupların
  • kültürel
  • sosyal ve
  • etnik aidiyetlerinden
  • cinsel kimlik ve yönelimlerinden
  • dini inanç
  • dünya görüşü
  • renk ve
  • dillerinden
  • bedensel veya zihinsel engellerinden
  • dahil oldukları yaş grubundan dolayı dışlanmalarına, ayrımcılığa maruz kalmalarına karşı çıkar.

"“Bizim Aile”"

 • Eşit haklar bazında farklılıkları kabul ederek gönüllü birlikteliği pekiştirici ve mağduriyetleri dengeleyeci uygulamalardan yanadır.
 • Farklı inançlara, anlayış ve yaşam tarzına sahip birey ve toplumsal grupların birlikte onurluca yaşamalarını sağlayacak toplumsal koşulların oluşması içın çalışır.
 • Bireylerarası ilişkilerde olduğu kadar siyasi çıkar çatışmalarında şiddet kullanılmasına, ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi anlayışlara karşı çıkar.
 • “Bizim Aile” azınlığımızın farklı farklı dini aidiyetlerini ve kimliklerini pekiştirmeyi esas amaç olarak ilan etmiş ve bu bağlamda faaliyette bulunan grup ve kuruluşların
  • yerel ve federal düzeyde Alman resmi organlarınca artan bir düzeyde muhatap alınmasından
  • azınlığımızın esas olarak bu örgüt ve çevrelerin ağırlık noktaları ve yaşam bakışları ve dünya görüşleri açısından temsil edilmesinden
  • entegrasyon ve eşit hakların kazanılması sürecinin sadece dini bir düzeye indirgenmesinden ve bunun vardığı boyutlardan kaygı duymaktadır.
 • “Bizim Aile” modern yaşam biçimlerini açık veya kapalı biçimde aşağılama ve azınlığımızı çoğunluk toplumundan soyutlama çabalarına karşı çıkmaktadır. Aynı zamanda entegrasyonun temel motoru olan dünyevi çevrelerin ve dünyevi bakış açılarının Alman toplumunun önemli kurum ve güçleri tarafından esas muhatap olarak alınmaları için çalışmaktadır.

Bugüne kadar işbirliği yapılan kuruluşlar:
AKA, AÇILIM, ELVAN, BTKB

İrtibat:
A. Alıcı

Anschrift:
AKA - Laden
Rosenheimer Str. 123
81667 München

Mobil:
0172 / 892 43 73